Video RYBIČKA se vyrábí sto let—>

 


Pískovací box Unicraft


Nově v eShopu!

Sportovní MIKOV 366-XG-14 


LASEROVÝ  POPIS

JAK NA TO...


Dárková krabička DDKLovecké nože...» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na stránkách www.rybicka.cz
1. Kontaktní údaje
Název: Jiří Venclík
Sídlo: Gagarinova 442, 783 65, Hlubočky – Mariánské Údolí
IČ: 452 33 853
Zapsaná: M. m. Olomouce živnostenský odbor č.j.: SMOL/124860/2011/OZIVN/Jel
Telefon: +420 604 669 966
Email: rybicka@rybicka.cz
Kontaktní adresa: Gagarinova 442, 783 65, Hlubočky – Mariánské Údolí
Provozní doba: dle telefonické domluvy
2. Informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně
všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde:
- bezhotovostně převodem nebo dobírkou v provozovně prodávajícího nebo na dohodnuté adrese
- bezhotovostně převodem nebo dobírkou na místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího:
Korunový účet: 2700862145 / 2010  Fio banka, a.s.
EUR účet: 2600862148 / 2010 Fio banka, a.s.
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému je-li k dispozici
- bezhotovostně platební kartou je-li systém k dispozici
- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od
skutečně ujednaného obsahu
smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
3. Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení
objednávky, pokud u jednotlivého zboží
neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží
uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží
při převzetí co nejdříve překontroloval.


Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající
kupujícímu ihned po převzetí zboží,
nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží
spotřebitelem.


Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a
po jakou dobu trvají jeho povinnosti z
vadného plnění a jakým způsobem může kupující
práva z nich uplatnit.
Cena a způsob doručení. Zásilky odesíláme přes smlůvního partnera, kterým je pro nás
Česká pošta. Kupující má možnost
využít tyto způsoby doručování:
Česká pošta Balík Na poštu: 89 Kč - dodání na vybranou poštu. 
Česká pošta Balík Do ruky: 96 Kč - dodání na vybranou soukromou nebo firemní adresu.

Slovensko DPD: 270 Kč - dodání kurýrní službou na uvedenou adresu.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen
prodávajícímu zaplatit poplatek za
uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč,
maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího
prokazatelně
e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným
 způsobem prodat.
Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu
nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně
nutné výši je prodejce oprávněn
vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
Nepřevezme-li kupující vyexpedované zboží v termínu, kdy bylo uloženo na dodací poště,
nebo ho nepřevezme od přepravce, je povinen při vrácení zásilky prodávajícímu zaplatit
prostředky, které se rovnají uvedenému poštovnému nebo přepravnému.
 
4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části
dodávky, a to bez ohledu na způsob
převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je
určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s
povahou, vlastnostmi a
funkčností zboží.


Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě.
Kupující nemusí uvádět důvod, pro který
od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace
je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního
dokladu, bankovní
spojení a zvolený způsob vrácení zboží.


Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným
nákladům na jeho dodání do
14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem,
jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci
určitého způsobu dodání zboží
několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné

lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo
být vráceno prodávajícímu
(ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí
jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží
nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn
vůči kupujícímu uplatnit nárok na
náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou
částku.
Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde. 
5. Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané
vlastnosti, nehodí se k obvyklému
nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá
jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným
zákonným, smluvním
nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.


Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle
svého požadavku nárok na bezplatné
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny;
není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu),
lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se
vada pouze
této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může
kupující požadovat vrácení kupní ceny v
plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží
se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.


Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před
převzetím o vadě zboží věděl nebo ji
sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře
dosavadního používání nebo opotřebení.
U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající
neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na
výměnu má
kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době
nebo v době použitelnosti uvedené v
reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném
návodu.


V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady,
která znamená podstatné porušení
smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou
či neodstranitelnou):


• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět,
že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala.


U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou),
má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou
slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu
nebo čtvrtá pro odlišné závady)
nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně),
může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu
zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení
návodu k použití.
6. Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez
zbytečného odkladu od zjištění
nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by
uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob
vyřízení reklamace.
 
Formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení
vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná
jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být
neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při
nepodstatném porušení smlouvy.


Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení
reklamace běží od předání/doručení
zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby
nedošlo k jeho poškození,
mělo by být čisté a kompletní.


Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o
reklamaci, případně o tom, že je k
rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o
nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci,
včetně odstranění
vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění,
pokud se s
kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.
Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o
podstatné porušení
smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou
slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.


Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby,
kdy byl kupující povinen si věc
vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní
se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží
nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o
vyřízení reklamace kupujícího informovat
podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo
prostřednictvím SMS.


U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
7. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a
uchovávány v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem
plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké
údaje o něm prodávající
eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich
zpracováváním.
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů.


Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na
elektronickou adresu získanou v
souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly
jakékoliv náklady.
8. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na
dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či
na telefonu +420 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
v platném znění, vykonává Česká
obchodní inspekce (www.coi.cz).
9. Ostatní
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk,
který na rozdíl od prodávajícího při
uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Prodávajícím
se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího
při uzavírání a plnění
smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání.


Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.),
zákonem o ochraně spotřebitele
(č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění
pozdějších právních předpisů.


Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě
jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.
Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému
„zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek,
zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele.
Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od ... do .... V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či
při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009,
elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s.,
Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

NWQ3N